اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه:

وحیده مقصودلو

زینب سادات طباطبایی

نیما نوری نژاد

ساسان یزدی

رویا آریانی

مائده ملاکی