نشریه دانشجویی یادگار با هدف ایجاد فرهنگ نشاط در میان دانشجویان منتشر می شود.

این نشریه، متکی به مقالات و یادداشت های ارسالی دانشجویان بوده و به هر دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر می گردد.

پشتیبان مالی این نشریه، سازمان بین المللی دانشگاهیان است.

یادگار، امیدوارم است نغمه به یاد ماندنی در خاطر دانشجویان باشد.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه