نشریه دانشجویی یادگار با هدف ایجاد فرهنگ نشاط در میان دانشجویان منتشر می شود.

این نشریه، متکی به مقالات و یادداشت های ارسالی دانشجویان بوده و به هر دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر می گردد.

پشتیبان مالی این نشریه، سازمان بین المللی دانشگاهیان است.

یادگار، امیدوارم است نغمه به یاد ماندنی در خاطر دانشجویان باشد.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز