نشریه دانشجویی یادگار (YADEGAR) - فرایند پذیرش مقالات