راهنمای نویسندگان

جهت ارسال مطالب به نشریه نکات ذیل را مد نظر قرار دهید:

1 - مطالب ارسالی توسط خود نویسنده نگاشته شده باشد و کپی شده از منابع دیگر نباشد.

2 - فایل ارسالی در قالب Word باشد.

3 - در صورت استفاده از منابع دیگر در مطلب مذکور، منابع با استفاده از روش APA مشخص شده باشند.