درباره نشریه

صاحب امتیاز: محمدرضا شمشیرگر

مدیرمسئول: وحیده مقصودلو