نشریه دانشجویی یادگار (YADEGAR) - واژه نامه اختصاصی