نویسنده = نیما نوری نژاد
تعداد مقالات: 6
1. آنچه یک دانشجو باید بداند!

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 6-6

نیما نوری نژاد


2. چهارعادت مخرب که بهتره به سمتش نرید!

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 7-7

نیما نوری نژاد


3. 10 جمله ی غلط درمورد دانشگاه

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 7-7

نیما نوری نژاد


4. تیپ‌شناسی دانشجویان

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 10-10

نیما نوری نژاد


5. آنچه یک خوابگاهی باید بداند!

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 12-13

نیما نوری نژاد


6. خوب و بد خوابگاه دانشجویی

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 12-13

نیما نوری نژاد